Tahap amalan hijau di kalangan pelajar prasiswazah Universiti Kebangsaan Malaysia

Nur Haziqah Mohd Safuan, and Er, Ah Choy (2022) Tahap amalan hijau di kalangan pelajar prasiswazah Universiti Kebangsaan Malaysia. Jurnal Wacana Sarjana, 6 (2). pp. 1-18. ISSN 2600-9501

[img]
Preview
PDF
265kB

Official URL: https://spaj.ukm.my/jws/index.php/jws/issue/view/2...

Abstract

Amalan hijau sudah lama diperkenalkan di Malaysia. Namun, masih ramai lagi di kalangan masyarakat tidak menyedari tentang kepentingan melaksanakan amalan hijau. Amalan hijau seharusnya dipraktikkan dalam rutin seharian. Amalan hijau bukanlah satu perkara yang berat untuk dilakukan dalam kalangan pelajar. Malah, amalan hijau ini dapat membantu pelajar lebih kreatif di zaman sekarang. Justeru itu, bagi merealisasikan kampus lestari di UKM, maka kajian ini dijalankan terhadap pelajar prasiswazah UKM untuk mengenalpasti tahap pengetahuan amalan hijau (amalan 3R, penggunaan air, penjimatan elektrik) dalam kalangan prasiswazah UKM serta menganalisa sikap pelajar prasiswazah dalam mengamalkan amalan hijaudi sekitar UKM dan mengkaji kekerapan pelajar prasiswazah UKM dalam melakukan amalan hijauberdasarkan pengetahuan dan sikap. Kajianini menggunakan kaedah pendekatan berbentuk kuantitatif melalui edaran borang selidik dari atas talian akibat kekangan pandemik Covid-19. Responden yang terlibat dalam kajian ini adalah seramai 350 pelajar prasiswazah dari pelbagai program pengajian di Universiti Kebangsaan Malaysia. Responden adalah daripada tahun pengajian 1, 2, 3 dan 4. Melalui kajian ini, kaedah analisis data adalah menggunakan analisis deskriptif(frekuensi, peratus, min dan skala). Selain itu, kajian ini juga menggunakan statistik inferensi dari kolerasi Spearman’s rho dan Anova sehala. Pemilihan sampel adalah berdasarkan persampelan rawak mudah dan dianalisis menggunakan SPSS versi 26.0. Dapatan kajian ini mendapati tahap pengetahuan pelajar prasiswazah UKM dalam amalan hijau iaitu amalan 3R, penggunaan air dan penjimatan elektrik secara keseluruhanya berada di tahap tinggi (min= 4.15). Manakala, sikap pelajar prasiswazah dalam mengamalkan amalan hijau secara keseluruhanya berada di tahap yang tinggi (min= 4.01). Namun, dapatan kajian ini mendapati bahwa kekerapan pelajar prasiswazah UKM dalam mengamalkan amalan hijau secara keseluruhanya berada di tahap yang sederhana (min= 3.51). Dapatan kajian juga mendapati hubungan pemboleh ubah bagi tahap pengetahuan amalan hijau dengan kekerapan pelajar dalam mengamalkan amalan hijau mempunyai hubungan positif yang kuat ( = 0.674**). Manakala, hubungan pemboleh ubah bagi sikap pelajar terhadap amalan hijau dengan kekerapan pelajar mengamalkan amalan hijau juga mempunyai hubungan positif yang kuat ( = 0.668**).Walaupun tahap pengetahuan serta sikap pelajar terhadap amalan hijau berada tahap yang tinggi, namun kebimbangan dalam kekerapan amalan hijau pelajar prasiswazah UKM berada di tahap yang sederhana. Dalam analisis Anova sehala didapati ada perbezaan yang signifikan setiap tahun pengajian. Tahun pengajian yang paling tinggi kekerapan mengamalkan amalan hijau berdasarkan pengetahuan dan sikap pelajar prasiswazah UKM adalah tahun 3 dan tahun 4. Hal ini jelas bahawa tahun pengajian yang lebih tinggi akan cenderung dalam melakukan amalan hijau kerana mempunyai pengetahuan dan sikap yang tinggi dalam diri. Justeru itu, pihak univerisiti harus mengukuhkan lagi kekerapan pelajar dalam mengamalkan amalan hijau menerusi aktiviti atau program yang berterusan amat membantu.

Item Type:Article
Keywords:Pengetahuan; Sikap; Amalan 3R; Penggunaan air; Penjimatan elektrik
Journal:Jurnal Wacana Sarjana
ID Code:19698
Deposited By: ms aida -
Deposited On:09 Sep 2022 01:35
Last Modified:13 Sep 2022 01:20

Repository Staff Only: item control page